Ekinözü Belediyesi
 

Ekinözü Belediyesi

 

Ana Sayfam Yap| Sık Kullananlara Ekle | İletişim

 

 

Ana Sayfa

 

Gerekli Linkler

 
     
TC Kimlik Numarası  
     
Sosyal Güvenlik Kurumu  

 

   
Son Dakika Deprem  
     
İnternet Vergi dairesi  
     
 
     
 
     
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

   Tarih: 08 Temmuz 2013, 16:29

   KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 
 

T.C

KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

BİRİNCİ KISIM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, Ekinözü  Belediye Başkanlığının teşkilatı ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, hizmetin özelliklerini esas alarak belirli kurallara bağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

 

 Kapsam

 Madde 2- Bu Yönetmelik, Ekinözü  Belediye Başkanlığı teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına dair hükümleri kapsar.

 

 Dayanak

 Madde 3- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi (b) bendi ile 18. maddesi (m) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ;

Belediye: Ekinözü Belediyesini,

Başkanlık Makamı: Ekinözü Belediye Başkanını,

 

Başkan Yardımcısı : Ekinözü Belediye Başkan Yardımcısını,

Müdürlük : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

Birim       :  Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,

Amirlik   :  Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi

 

 

 

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Ekinözü Belediye Başkanlığı Teşkilatı   

Madde 5- Ekinözü Belediye Başkanlığı teşkilatı Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlükler ve Birimlerden meydana gelir.

 

1)  Yazı İşleri Müdürlüğü,

2)  Mali Hizmetler Müdürlüğü,

3)  Fen İşleri Müdürlüğü

4)  Temizlik İşleri Müdürlüğü

5)  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

6)  Zabıta Amirliği

7)  İtfaiye Birimi

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler

 

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri:

Madde 6-  5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinde Belediye Meclisinin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

ı) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

i) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

j) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

k) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

l) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

m) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

n) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

o) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

ö) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

p) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

 

 

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri:

Madde 7) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinde Belediye Encümeninin görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

 

 

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 8- 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Belediye Başkanı, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

Belediye Başkan Yardımcılarının Görevleri

Madde 9- Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Başkanı emrinde Belediye hizmetlerini Belediye Başkanı  adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Belediye birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir, bunların uygulanmasını temin, takip ve kontrol eder, tahakkuk işlemlerini yürütür.

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevleri

Madde 10- Yazı İşleri Müdürü, Başkanlık Makamı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

a) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b) Belediyemiz adına gelen veya posta ile gönderilen evrak ve dilekçeleri teslim alarak kayıt altına almak, havalesini yaptırmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek..

c) Belediyemizin diğer kurum ve  kuruluşlar, şahıslar ve kurum içi yazışmalarının dağıtımını zimmet karşılığı  yapmak.

d) Memur ve işçilere ait özlük dosyalarını düzenlemek ve saklamak,personel ile ilgili her türlü yazışmanın kayıtlarını tutmak ve zamanında yerine ulaşmasını sağlamak,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa istinaden memurların derece, kademe, atama,izin,emeklilik,terfi, vs. gibi özlük işlemlerini takip etmek.

g) Memur ve işçi disiplin kurulu katipliğini yapmak ve kurul kararlarının uygulanması için ilgili birimlere yazı yazmak.

h) Kamu kurum ve kuruluşlarına posta yoluyla gönderilecek evrakların göndermek ve kayıt altına almak.

i) Resmi Gazete’ nin birimlere sevk işlemlerini yapmak ve düzenli olarak arşivlenmesini sağlamak.

j) Belediyemizin karar organları olan Belediye Meclis ve Belediye Encümen toplantılarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği hükümleri uyarınca  düzenlemek, alınan kararları ilgili müdürlüklere ileterek uygulanmasını sağlamak. 

k) Belediye personellerinin özlük ve sosyal hakları ile ilgili normal yazışma ve muameleleri yürütmek.

l)Gizli dereceli evrakları teslim alarak, konuya mahsus defterine kaydını sağlayarak, ilgililerine gönderilmesini sağlamak.

m) Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak. İhale ve komisyon başkanlığı yapmak,ihalelerden sorumlu olmak

n) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek, takibini ve arşivlemesini yapmak.

o)Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

p) Doğrudan temin usulü dışındaki tüm mal ve hizmet alımlarının ihale işlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılması.

r) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer  görevleri yapmak.

 

 Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

Madde 11- Mali Hizmetler Müdürü, Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

 

a)Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b)5018 sayılı Kamu Mali Kontrol ve Yönetim kanunu ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilen görevleri yürütmek.

c)Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe mevzuatı hükümlerine göre iş ve işlemleri  yürütmek.

d) Belediye Gelirler Kanunu ve Belediye Meclisi tarafından konulan gelirlerin tahakkukunu ve vadelerinde tahsilatını yapmak.

e)657 sayılı DMK’ nu ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereği Devlet Memurları işlemlerini yapmak.

f)1475 ve 4857 sayılı İş Kanunları gereği işçi personelin iş ve işlemlerini yürütmek.

g)Çalışan personelin maaş işlemlerini,sevk işlemleri vb. işleri takip etmek.

h)Belediye gayrimenkullerinin kiralanması ve kira bedellerinin tahsil etmek.

ı)Satın alınan malzemelerin ambar ve ayniyat işlemlerini kontrol etmek.

i) Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak.

j) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek, takibini ve arşivlemesini yapmak.

k)Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

l) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak

 

 

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri

Madde 12- Fen İşleri Müdürü, Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

a) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek ve takibini ve arşivlemesini yapmak.

c)Belediyenin mülkü olan veya Belediyenin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde 5 yıllık yatırım programı hazırlamak

d)Yıllık plan dahilinde müdürlükçe hazırlanması gereken konularda program, proje, fizibilite etüdü yapmak.

e)İmar Planına uygun açılacak yeni yolların proje, keşif ve ön hazırlıklarını yapmak; kamulaştırmalar için İmar ve Planlama Müdürlüğüne bilgi vermek.

f)Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak.

g)Kent içinde alt ve üst yapı ile ilgili belediye dışında çalışma yapan kurum ve kuruluşlara, çalışmaları sırasında kontrolörler aracılığı ile gözcülük yapmak yol göstermek ve çalışmaları kontrol etmek.

h)Proje uygulamalarında asfalt, beton, parke vb yapım işlerini gerçekleştirmek.

i)Mevcut uygulamaların bakım, tamir çalışmalarını yapmak ve takip etmek.

j)Günlük iş programına uygun alt personel iş dağılımını yapmak ve kontrol etmek kolaylaştırıcılık yapmak.

k)Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

l) Kanalizasyon hattının bakım ve onarımını yapmak, gerekli hat bağlama işlemlerini yapmak.

m) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer  görevleri yapmak

 

Fen İşleri  Müdürlüğünün ek  Görevleri

Madde 13- Fen işleri Müdürü, Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

 

a) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b)Halihazır haritaların yapımı ve yapımlarının kontrolünün yapmak.

c)3194 sayılı imar kanunun 18.Madde uygulamalarını yapmak.

ç)İmar planlarının Araziye aplikasyonlarını yapmak.

d)Yol kırmızı kot ve arazi kotlandırılmasını yapmak.

e)İfraz,tevhit ve ihdas işlemlerini yapmak.

f)İmar plan tadilatlarını yapmak.

g)İstimlak işlemlerinin yapması.

h)Binalara kot verilmesi ve su basman kontrollerini yapmak.

i)Kıymet taktir evraklarını hazırlamak.

j)TUS Kontrollerini yapmak.

k)Kadastro ve Tapu müdürlüklerindeki belediye dosyalarının takibi ve kontrollerini ve tapu tescil işlemlerini yapmak.

l)Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak olan binaların 3194 Sayılı İmar Kanunu,3030 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan Belediyeler tip İmar yönetmeliğine göre yapımlarını sağlamak ve denetimlerini yapmak.

m)Ruhsat almak üzere müracaatta bulunan Resmi ve özel her türlü projeyi incelemek ve yapı ruhsatlarını hazırlamak.

n)Yapı kullanma izin belgesi almak üzere yapılan müracaatlar da gerekli olan denetim ve kontrolleri yaparak yapı kullanma izin belgesi hazırlamak.

o)Ruhsatlı olarak başlanılan binaların onaylı projelerine göre yapılması için gerekli kontrolleri yapmak.

p)Kat irtifakı ve kat mülkiyetine geçilmek üzere hazırlanan proje ve resimlerin kontrolleri ve onaylarını yapmak.

r)Yıkılma durumunda bulunan binaların tespitlerini yapmak ve yıkılmasını sağlamak.

s)Kaçak olarak yapılan binaları tespit etmek ve 3194 Sayılı İmar kanununca gerekli olan işlemleri yapmak.

ş)SSK,Vergi dairesi ve Mesleki Denetim odaları ile ilgili yazışmaları yapmak.

t)Belediye tarafından yapılacak olan her türlü yapılar için gerekli olan projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.

u) Yapı ruhsatına esas olmak üzere İmar Durum belgesini hazırlamak.

ü) Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak.

v) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek, takibini ve arşivlemesini yapmak.

y) Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

z) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak

 

 

 

 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün  Görevleri

Madde 14- Su ve Kanalizasyon  Müdürü, Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

 

a)        Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b)       Şehir isale hattı ve şehir şebekesinde meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamak,

c)        Şehrin içme suyu ile ilgili plan ve programlar yapmak ve işletmek.

d)       Makine parkında bulunan tüm araçların bakım,tamir ve onarımını sağlamak,

e)        Birimlerin araç taleplerini karşılamak,

f)        Resmi kurum ve vatandaşların araç taleplerini ücreti mukabilinde karşılamak,

g)                   Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak  ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak.

                h)   Su hizmetlerinin  sayaç okuma işlerini , tahakkukunu ve tahsilatını yapmak

i)   Su abonelerinin fiziki bağlantılarını, damga süresi dolan sayaçların bakım ve mühürlemesini yapmak,

j)  Arızalı su sayaçlarının bakım ve tamirini yapmak.

k)   Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek, takibini ve arşivlemesini yapmak.

l)         Belediye ile ilgili her türlü elektrik, elektronik işlerin bakım, onarım ve tamirini yapmak.

m)      Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

n) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak

 

Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri

Madde 15- Temizlik İşleri Müdürü, Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

 

a)              Belediye Başkanı adına veya birimimiz görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b)                   Düzenli olarak şehrin cadde ve sokaklarının temizliğini yapmak,oluşabilecek hafriyat ve külleri almak.

c)        Haşere ile mücadele etmek ve düzenli ilaçlama yapmak,

d)       Sokak hayvanları ile ilgili tedbirleri almak,

e)        Bayram, tören ve şenliklerde takları kurmak, bayrak ve pankart asmak,

f)        Umumi tuvaletlerin bakımını ve temizliğini yapmak,

g)       Kışın cadde ve sokaklarda karla mücadele etmek ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapmak,

               hI)Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak.

i)  Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek ve takibini ve arşivlemesini yapmak.

j)  Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

k) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak,

 

Temizlik işleri Müdürlüğünün  ek Görevleri

Madde 16- Temizlik işleri Müdürü, Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

 

a) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b) Park,bahçe,çocuk oyun alanı ve yeşil alan yapmak ve düzenlenmesinde ihtiyaç duyulan bitkisel materyalin temini için seralar ve fidanlıklar kurmak.

c)Şehir geneli ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetlerini yürütmek,

d)Mevcut park, bahçe, yeşil alan ve çocuk oyun alanlarının bakım, onarım ve korunmasını yapmak,

e)Şehir estetiğinin ve görünümünü güzelleştirmek için modern şehir mobilyalarının teminini ve tanzimini yapmak.

f)Şehrin estetiğini güzelleştirmek üzere çiçeklik, heykel,havuz,korkuluk vs. uygulamaları yapmak,

g) Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak.

h) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek, takibini ve arşivlemesini yapmak.

i)Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

j) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak,

 

Zabıta Amirliğinin Görevleri

Madde 17- Zabıta Amiri, Belediye Başkanı veya Başkanın yetki verdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar;

 

a) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b)Şehir merkezinde düzen, sağlık ve huzurun korunması için gerekli tedbirleri almak.

c)Vatandaşın şikayetlerini takip ederek, şikayet hakkında tutanak tutmak ve gerekli işlemleri yapmak, 

ç)Belediye uyarı ve yasaklarına uymayan kişiler ve işyerleri hakkında mevzuatlar gereği tutanaklar tutmak, ikazlarda bulunmak ve para cezası uygulamak.

d)Umumi yerlerin temizlik ve intizamını kontrol etmek,

e)Yenilecek ve içileceklerin kontrolünü yapmak,

f)Hizmet erbabının sağlık yönünden kontrolü yapmak, 

g)Sınai kuruluşlarının, etrafındaki vatandaşların sağlık, huzur, rahatını ve malları üzerinde kötü etki yapıp yapmadıklarının kontrolü.

h) 394 sayılı hafta tatili gereği çalışmalar yapmak. 

i)İlimizde bulunan umuma mahsus yerlerle, gıda maddesi satışı yapan işyerleri öncelikli olmak üzere, tüm işyerlerinde devamlı olarak denetim ve kontrolleri sürdürülmek.

j)Yolda kalmış ve şehir dışına çıkması gereken fakir ve yardıma muhtaç kişiler hakkında gerekli tahkikatları yapılarak gidecekleri yerlere göndermek.

k)Dilencilik yapan kişilere yasalar çerçevesinde işlem yapmak. 

l)Seyyar satıcılığı men etmek.

m)Ayar ve ölçüler kanununa göre ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve kontrollerini yapmak.

n)İzinsiz ve uygunsuz işgalleri engellemek.

o)Yangın, deprem, su ve sel baskınlarında görev almak.

p)Zabıta Yönetmeliği hükümlerini uygulamak.

r)4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunun 25. ve 26. maddeleri gereği, etiket kontrolü yapmak ve etiketi olmayan ayrıca tarifelere uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak.

s)5326 sayılı Kabahatler Kanunun ilgili hükümlerini uygulamak. 

t) Terminaldeki her türlü araç giriş-çıkışlarını kontrol etmek ve ücret tahsilatını yapmak, terminalin temizlik, güvenlik ve kontrolünü sağlamak.

u) Amirlik çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak.

ü) İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının verilmesi.

 

v) Amirlik le ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek, takibini ve arşivlemesini yapmak.

y) Amirlik büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

z) Belediye Başkanı ve Başkanın yetki verdiği Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak,

Zabıta Amirliğinin Ek – 1  Görevleri

Madde 18- Veteriner İşleri Müdürü, Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

 

a) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b)5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi gereğince, Belediyenin işletmekte olduğu mezbahanın sorumlu yöneticiliği ve muayene veteriner hekimliğinin yürütmek,

c)3285  sayılı   Hayvan   Sağlığı  ve   Zabıtası   Kanunu’nun 33.maddesi ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nin 92.maddesi gereğince, mezbahada kesimi yapılacak hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenelerini yapmak ve belgelerini kayıt altına almak,

d) Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nin 76. maddesi gereğince; belirli zamanlarda açılan hayvan pazarlarının temizliği ve dezenfeksiyon’ unu  yapmak,

e) f) Salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,

f) Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak..

                g) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek ve takibini ve arşivlemesini yapmak.

h) Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

i) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak,

 

 

İtfaiye Biriminin Görevleri

Madde 19- İtfaiye Amiri , Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

 

                a) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek,

b) İtfaiye araç ve gereçleri ile ilgili planlama  yapmak ve teminini sağlamak,

c) Yangına müdahale etmek ve söndürmek,

d)Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek.

e)Afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerin altında kalan can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak.

f)Umuma açık yerlerin yangından korunması için denetimler ve incelemeler yapmak ve gerekli önlemleri aldırmak

g)Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak

h)Sivil savunma ile ilgili teşkil ve tedbirler tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek.

i)Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda aydınlatmak.

j)Yılda en az bir defa tüm personelin katılımı ile halkın ve yetkililerin çağrılacağı tatbikatlar yapmak.

k)Şehirdeki kamu ve özel kurumlara ait itfaiye teşkillerini eğitmek ve yetişmesine yardımcı olmak.

l)Belediye sınırları dışındaki yangınlara Belediye Başkanı’ nın veya görevlendireceği yetkilinin  oluruyla müdahale etmek.

m)Şehirdeki bacaları belediye encümenince tespit olunan ücret karşılığında temizlemek, temizlenmesine yardımcı olmak veya temizlettirmek.

                n) Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak.

o) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek, takibini ve arşivlemesini yapmak.

p) Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

r) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yapmak,

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

 

Belediye Başkan Yardımcılarının Yetkileri

Madde 20- Belediye Başkan Yardımcıları, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda aşağıda belirtilen yetkileri kullanır ;

 

a) Başkanlığı dahilindeki görevleri yürütmek,

b) Personelin çalışmalarına ilişkin gerekli planlama ve işbölümünü yapmak, onların çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gereken önlemleri almak,

c) Hizmetlerin yürütülmesinde birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Personelin kişisel durumlarını, çalışmalarını ve göreve devamlarını izlemek, işyerinde gereken disiplini sağlamak,

e) Hizmetleri etkin, verimli, ekonomik, süratli ve en az emek ve malzeme kullanımıyla yürütülmesini sağlayacak önlemleri almak, Başkanlık Makamına yönetimi geliştirici önerilerde bulunmak,

f) Kanun, tüzük, yönetmelik Başkanlık Makamı kararlarının, uygulanmasını sağlamak, talimat ve emirleri yürütmek, bu işlerin gerçekleşmesi için gereken bütün tedbirleri almak, bu hususlarda talimatlar çıkararak personele duyurmak,

g) Bina, araç ve gereçlerin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunması, iyi halde tutulması ve idaresini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını ilgililerden istemek ve denetlemek,

h) Kendisine verilen yetkileri, gerektiğinde Başkanlık Makamın onayı ile alt makamlara devretmek.

 

Birim Müdürünün Yetkileri

Madde 21- Birim Müdürleri, aşağıda belirtilen yetkileri kullanır ;

 

a) Görevlerin etkin, süratli, verimli ve amacına uygun olarak yapılması için, çalışmaları programlamak, izlemek, denetlemek, personelinin çalışmalarını değerlendirmek ve koordine etmek,

b) Emri altındaki personelin görevlerini tam ve zamanında yapmaları için gerekli önlemleri almak, izlemek ve denetlemek,

c) Personelin izin durumlarını plânlamak.

d) Başkanın onayı çerçevesinde verilecek diğer yetkileri kullanmak.

 

Diğer Kademelerin Sorumlulukları

Madde 22- Birim Amirleri  ve diğer memurlar Müdürlük işlerini yapmak, kendilerine verilen görevi gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdürler. Yetkilerini hiç kullanmayanlar ile yerinde ve zamanında kullanmayanlar bir üst makama karşı sorumludurlar.

 

Yürürlük

Madde 23- Bu yönetmelik Belediye Meclis Kararının kesinleşmesinden sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 24- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

Ekinözü Belediye Meclisinin 08.05.2013 Tarih ve 21Sayılı Kararı ile Yürürlüğe Girmiştir.

 


 

 

 

 

 

 

Ekinözü Belediye Başkanımız  Bilal EKER
Ekinözü Belediye Başkanımız Bilal EKER
 

 


DUYURULAR

   
TAŞERON İŞÇİ BAŞVURU KABUL SONUÇLARI


İŞKUR İşlemleri Belediyemizde


Tüm Duyurular

 


 

Ekinözü'nde Hava

   

 

Meclis Kararları

 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


Tümü

 

 

 

 


 


Sayaç

 

 

  

 

 

Mail

2009 - 2019  © Ekinözü belediyesi
0344 481 20 17